Ideologi / policy

Föreningspolicy

 • Är en demokratisk anhörigorganisation där alla medlemmar har samma röst och samma möjligheter att göra sin röst hörd.

 • Ser alla i missbrukarens nätverk som den viktiga resurs de är för att få missbrukaren drogfri. Vi arbetar för att alla ska dra åt samma håll för att uppnå detta mål

 • Ser alla som finns i missbrukarens nätverk och som vill hjälpa missbrukaren att bli drogfri som anhöriga, således även de som inte tillhör den närmaste familjen.

 • Pekar på den viktiga roll en anhörig har för att hjälpa missbrukaren tillbaka till ett drogfritt och värdigt liv. AMD:s mål är att minska eller helt få slut på medberoendet hos de anhöriga och stödja dem i att själva få ett bra liv.

 • Vägleder, stödjer och ger råd till anhöriga till missbrukare av narkotika och andra droger.

 • Arbetar för ökad medverkan för anhöriga vid utredning, rådgivning och behandling av missbrukare.

 • Verkar för restriktiv narkotikapolitik.

 • Arbetar för ökade möjligheter till drogtester, både slumpmässiga och misstankebaserade, utförda enligt Socialstyrelsens riktlinjer och av för ändamålet utbildad, kunnig och erfaren personal.

 • Missbruksvården har medikaliserats och substitutionsbehandling/underhållsbehandling är ofta det enda som erbjuds medan de psykosociala behandlingsmetoderna satts i strykklass. AMD förordar i första hand drogfri behandling. Substitutionsbehandling/underhållsbehandling skall ske under strikt kontrollerade former, endast i kombination med psykosocial behandling, nolltolerans mot sidomissbruk och alltid med nedtrappning och med målsättning drogfrihet.

 • AMD är emot de sprututbytesprogram som nu finns. Syftet med sprututbytesprogrammen uppges vara att de dels ska minska smittspridning och dels vara en möjlighet till kontakt med både kommunernas missbruksvård och landstingens beroendevård. Det finns ingen evidens för att detta fungerar. AMD motsätter sig både att det kommunala vetot tas bort och för att åldersgränsen för deltagande sänks till 18 år. Om sprututbytesprogrammen finns kvar skall samverkan med socialtjänst och beroendevård vara obligatorisk och utredningar och vårdplanering för varje deltagande göras.

 • Informera föräldrar, elever, lärare och övrig skolpersonal om droger.

 • Samarbeta med likasinnade organisationer, polis, socialtjänst och andra myndigheter som också vill se ett narkotikafritt samhälle som ett mål för vår verksamhet.

 • Uppmärksamma de myndigheter som arbetar med missbrukare på de anhörigas situation.

 • Arbetar för att motverka stigmatisering av familjer med missbruksproblematik.

 • All missbruksvård ska ha drogfrihet som målsättning.

 

Ideologi

 • ökad medverkan för anhöriga vid utredning, rådgivning och behandling

 • ökat stöd till familjer med missbruksproblem

 • ökade möjligheter till drogtester som utförs enligt Socialstyrelsens riktlinjer

 • förstärkt droginformation och annat förebyggande arbete bland barn och ungdomar

 • ökade insatser mot olovlig internet handel med narkotika och liknande preparat

 • substitutionsbehandling under strikt kontrollerade former

 • förbud mot hampa odling inom Europeiska unionen

 • nya påföljder för ringa narkotikabrott

 • skyndsam handläggning av narkotikabrott

Gå direkt till:

 

Besöksadress: Jungmansgatan 123 A
E-post: amdgotland@outlook.com
Tel. Anne 0737-130406
Tel. Annika 070-7671841